Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 28 de setembre de 1998 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Curs d'Especialista Universitari en Dret Penal i Ciències Penals.
5. Màster en Salut Infantil.
6. Canvi de denominació del Servei de Laboratori d'Anàlisis i Assaigs.
7. Nomenament del senyor Josep Massot i Muntaner com a doctor honoris causa de la Universitat.
8. Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa.
9. Informació del Consell Executiu.
10. Afers de tràmit:
a) Col.laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Canvis d'àrea de coneixement.
e) Altres.
11. Precs i preguntes.

Palma, 22 de setembre de 1998

La Secretària General,
Apol.lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 23 de juliol s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 28 de setembre de 1998.

Membres de la Junta de Govern.