Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 29 de març de 1999 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Promocions extraordinàries.
5. Pla d'estudis d'Educació Social i de Pedagogia.
6. Curs d'Especialista Universitari en Fonaments i Tècniques Microbiològiques.
7. Màster en Tecnologia Educativa. Disseny i Realització de Mitjans Didàctics Multimèdia.
8. Màster d'Estudis Baleàrics: Ciències Humanes i Socials I.
9. Numerus clausus.
10. Normativa dels premis extraordinaris de llicenciatura i doctorat.
11. Creació d'una empresa de serveis de la UIB.
12. Reforma de la normativa electoral.
13. Informació del Consell Executiu.
14. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Canvi d'àrea de coneixement.
e) Sabàtics.
f) Altres.
15. Precs i preguntes.

Palma, 23 de març de 1999

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 19 de febrer de 1999 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 29 de març de 1999.

Srs. Membres de la Junta de Govern.