Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 3 de febrer de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent :

  1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*
  2. Modificació de plantilla.
  3. Aprovació, si escau, del Màster en Atenció a la Dependència i en Gerontologia, títol propi de postgrau de la UIB.
  4. Aprovació, si escau, del Reglament de l'ICE.
  5. Modificació de l'Acord normatiu pel qual s'aprova el programa TUO - Titulats universitaris a l'ocupació.
  6. Aprovació, si escau, del pla de jubilació anticipada.
  7. Aprovació, si escau, de l'annex sobre la versió verificada de la memòria del títol de grau d'Enginyeria d'Edificació.
  8. Informació del Consell de Direcció.
  9. Afers de tràmit:
    1. Col·laboradors honorífics.
    2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
    3. Llicències d'estudis.
    4. Altres.

  10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
  11. Precs i preguntes.

Palma, 28 de gener de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2009 i a l'acta de la sessió extraordinària del dia 18 de gener de 2010 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 3 de febrer de 2010.

Membres del Consell de Govern.