Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 3 de novembre de 2006 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Modificació de plantilla.
4. Proposta de nomenament del doctor Antoni Maria Badia i Margarit com a doctor honoris causa.***
5. Aprovació, si escau, de la tramitació dels estudis oficials de postgrau.****
6. Adhesió, si escau, al Codi de conducta universitari en cooperació al desenvolupament.
7. Complements retributius del professorat del projecte Campus Extens.
8. Complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació, opció B.
9. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic.
10. Elecció d'un membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau de l'àmbit de Ciències Jurídiques.
11. Elecció d'un membre de la Comissió d'Investigació.
12. Informació del Consell de Direcció.
13. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Altres.

14. Precs i preguntes.

Palma, 26 d'octubre de 2006

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2006 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 3 de novembre de 2006.

** Ateses les dificultats tècniques per poder accedir al fòrum del Consell de Govern, on figura la documentació completa corresponent als convenis, us indicarem per e-mail una adreça provisional per facilitar-vos aquesta documentació.

*** La documentació relativa a aquest punt es troba dipositada a la Secretaria General.

**** La documentació relativa a aquest punt es troba dipositada al Centre d'Estudis de Postgrau (Cas Jai), de 8 a 15 hores.

Membres del Consell de Govern.