Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 3 de maig de 2006 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau.

- Curs d'Expert Universitari de la Gestió de Recintes Aeroportuaris, títol de postgrau de la UIB (10,6 crèdits).
- VIII Curs teoricopràctic intensiu Sensibilitat in vitro als Antifúngics. Curs d'actualització. Títol de formació bàsica (5 crèdits).
- Curs d'Especialista Universitari en Geologia Bàsica per a Professionals. Títol de postgrau de la UIB (22 crèdits).
- Màster Universitari Internacional en Direcció i Consultoria Turística. Títol de postgrau de la UIB (80 crèdits) en línia.
- Màster Universitari en Medicina Hiperbàrica i Subaquàtica. Títol de postgrau de la UIB (50 crèdits).
- Curs d'Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil. Títol de postgrau de la UIB (12,5 crèdits).
- Curs d'Especialista Universitari en Fisioteràpia de l'Activitat Física i l'Esport. Títol de postgrau de la UIB (26 crèdits).

5. Aprovació, si escau, dels itineraris d'especialització de la llicenciatura de Pedagogia.

6. Aprovació, si escau, de la proposta de creació del Centre d'Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.***

7. Aprovació, si escau, de la normativa d'estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.***

8. Modificació de l'Acord normatiu 5453/2001, pel qual es crea la Comissió de Bioètica de la Universitat.

9. Complements retributius dels professors dels cossos docents universitaris.

10. Elecció d'un membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau (Ciències de l'Educació).

11. Informació del Consell de Direcció.

12. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Emèrit (renovació de contracte).
e) Sabàtics.
f) Canvi d'àrea de coneixement.
g) Altres.

13. Precs i preguntes.

Palma, 25 d'abril de 2006

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 14 de març de 2006 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 3 de maig de 2006.

** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.

*** La documentació relativa a ambdós punts es va trametre als membres del Consell de Govern el dia 10 d'abril de 2006 perquè hi féssiu els suggeriments pertinents. Ara, un cop introduïts els suggeriments adients, us en trametem la versió definitiva.

Membres del Consell de Govern.