Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 4 de febrer de 2009 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual s'aprova el procediment d'accés als cossos docents universitaris.
 4. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu del programa d'ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB.
 5. Proposta de supressió de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i creació d'un nou centre.**
 6. Plans d'estudis dels centres adscrits.
 7. Màster Universitari en Formació del Professorat.**
 8. Aprovació, si escau, del títol de grau de Relacions Laborals i de la seva adscripció a la branca del coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 9. Informació sobre els estudis de Medicina.
 10. Complements retributius addicionals del PDI de la Universitat.
 11. Informació del Consell de Direcció.
 12. Afers de tràmit.
  1. Col·laboradors honorífics.
  2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  3. Llicències d'estudis.
  4. Altres.

 13. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
 14. Precs i preguntes.

Palma, 29 de gener de 2009

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2008 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 4 de febrer de 2009.
** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent a aquest punt.

Membres del Consell de Govern.