Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 4 de juny de 1998 a les 12.30 h en primera convocatòria i a les 13 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Modificació de plantilla i aprovació del COA dels departaments, si escau.
2. Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs acadèmic 1998-99.

Palma, 26 de maig de 1998
La Secretària General,
Apol·lònia Martínez
Nota: Podeu consultar el COA dels departaments en el selector «Vice-rectorats Sagrari» de la zona Rectorat.