Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 5 de juny de 2009 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Fixació de la composició numèrica de la Junta de Facultat d'Economia i Empresa en relació amb els representants del professorat.
2. Aprovació, si escau, de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.
3. Aprovació, si escau, del Reglament acadèmic.

Palma, 29 de maig de 2009

El Secretari General,
Federico F. Garau

Nota 1 : Us indicarem per correu electrònic una adreça per facilitar-vos la documentació completa corresponent a la convocatòria.

Nota 2 : Si voleu presentar esmenes als punts 2 i 3 de la convocatòria, les podeu enviar a l'adreça electrònica < vicerector.ordenacio@uib.cat > o < vicerector.ordenacio@uib.es > fins al dia 4 de juny a les 12 hores.

Membres del Consell de Govern.