Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 5 de maig de 2005 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. *
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes. **
3. Conveni amb la Universitat de Barcelona en relació amb els estudis de Farmàcia.
4. Títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials.
5. Modificació del pla d'estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria.
6. Modificació dels itineraris d'especialització d'Intervenció Cultural, Social i Territorial i de Cultura Contemporània.
7. Informació sobre la convocatòria de declaració d'interès en projectes de títols oficials de postgrau.
8. Creació de la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UIB i aprovació de la normativa de funcionament.
9. Canvi de denominació de l'Escola Universitària de Graduats Socials de Palma de Mallorca.
10. Informació del Consell de Direcció.
11. Afers de tràmit
a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Sabàtics.
e) Altres.
12. Precs i preguntes.

Palma, 26 d'abril de 2005

El vicesecretari general,
Jeroni Reynés

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de març de 2005 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 5 de maig de 2005.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum > .

Membres del Consell de Govern.