Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 5 de novembre de 2003 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de la sessions anteriors.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

4. Composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola.

5. Modificació de plantilla.

6. Acord amb la Sindicatura de fallida de Brokerval.

7. Normes reguladores de vacances, permisos i jornada de treball del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB.

8. Modificació de la relació de llocs de treball del PAS.

9. Màster Universitari en Neuropsicologia Clínica.**

10. Aprovació, si escau, del nomenament del senyor Jean Dausset com a doctor honoris causa.

11. Normativa per a la concessió d'ajuts per estades breus de professors convidats.

12. Complements retributius del professorat, modalitat Campus illes.

13. Complements retributius de professorat (article 1.1.2 del document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears).

14. Nomenament de representant del Consell de Govern al Patronat de la FUEIB.

15. Elecció per cobrir dues vacants de la Comissió de Doctorat.

16. Programa TUO - titulats universitaris a l'ocupació.

17. Criteris per a les pràctiques en empreses per a estudiants i estudiantes universitaris estrangers que realitzen cursos d'idiomes de la UIB.

18. Reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la UIB.

19. Informació del Consell Executiu.

20. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors honorífics.

b) Llicències d'estudis.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

d) Vènies docents.

e) Cursos d'actualització.

f) Altres.

21. Precs i preguntes.

Palma, 30 d'octubre de 2003

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2003 i a l'acta de la sessió extraordinària del dia 27 d'octubre de 2003 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 5 de novembre de 2003.

** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.

Membres del Consell de Govern.