Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 6 de febrer de 2008 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Modificació de plantilla.
3. Títols propis de postgrau.
4. Substitució d'un membre de la Comissió Econòmica (un professor triat per i entre els representants dels professors del Consell de Govern).
5. Eleccions de representants dels estudiants a les comissions i òrgans que provenen del Consell de Govern (Comissió Econòmica, Comissió Electoral, Comissió Acadèmica, Comissió d'Investigació, Comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat i el Consell Social).
6. Proposta de distribució dels representants del grup d) (personal d'administració i serveis) al Claustre de la Universitat.
7. Aprovació, si escau, del document de plantilla docent de la UIB.
8. Aprovació, si escau, del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau de la UIB.
9. Modificació de l'Acord normatiu relatiu a títols propis de postgrau de la UIB.
10. Informació del Consell de Direcció.
11. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Altres.

12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
13. Precs i preguntes.

Palma, 31 de gener de 2008

El Secretari General,

Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2007 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 6 de febrer de 2008.
** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.

Membres del Consell de Govern.