Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 6 de novembre de 2002 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Comissió de valoració de reclamacions presentades contra la proposta de la Comissió de Contractació.

5. Divisió del Departament d'Economia i Empresa.

6. Curs d'Especialista Universitari en Finances i Comptabilitat d'Empreses Turístiques.

7 Curs d'Especialista Universitari en Direcció i Màrqueting d'Empreses Turístiques.

8. Curs d'Especialista Universitari en Anàlisi Econòmica del Turisme.

9. Curs d'Especialista Universitari en Planificació i Gestió d'Espais Turístics i d'Oci.

10. Màster Universitari en Anàlisi i Tractament de Conflictes a la Societat Actual (documentació).

11. Ajuts per a professorat convidat.

12. Acord normatiu sobre indemnitzacions per raó del servei.

13. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

14. Informació del Consell Executiu.

15. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Llicències d'estudis.

d) Altres.

16. Precs i preguntes.

Palma, 30 d'octubre de 2002

La Secretària General,
Margalida Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2002.

Nota : Hi haurà una sessió extraordinària del Consell de Govern el proper dia 14 de novembre de 2002, a les 10. 30 hores.

Membres del Consell de Govern.