Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 7 de febrer de 2007 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. Aprovació, si escau, de la proposta de creació d'un itinerari d'especialització en Psicologia Clínica i de la Salut.

5. Adaptació del Reglament acadèmic als estudis de postgrau.

6. Aprovació, si escau, de la proposta de creació de l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones.

7. Proposta i aprovació, si escau, de remodelació de l'IMEDEA i creació d'un nou institut de Física Interdisciplinària.

8. Elecció d'un membre de la Comissió Electoral en representació del PAS i un membre en representació dels estudiants.

9. Complements retributius del professorat contractat en règim laboral.

10. Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu sobre promoció de professors habilitats.

11. Informació del Consell de Direcció.

12. Afers de tràmit.

  • a) Col·laboradors honorífics.
  • b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  • c) Llicències d'estudis.
  • d) Sabàtics.
  • e) Altres.

13. Precs i preguntes.

Palma, 30 de gener de 2007

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2006 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2007.

** Ateses les dificultats tècniques per poder accedir al fòrum del Consell de Govern, on figura la documentació completa corresponent als convenis, us indicarem per e-mail una adreça provisional per facilitar-vos aquesta documentació.

Membres del Consell de Govern.