Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 7 de novembre de 2005 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. I Diploma Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits).

5. Votació de la proposta de nomenament del senyor Cristóbal Serra com a doctor honoris causa de la UIB.***

6. Complements retributius del professorat del projecte Campus Extens.

7. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).

8. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de doctorat.

9. Informació del Consell de Direcció.

10. Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

c) Llicències d'estudis.

d) Altres.

11. Precs i preguntes.

Palma, 26 d'octubre de 2005

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 27 de setembre de 2005 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2005.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.
*** Per a l'aprovació d'aquesta proposta es requereix una majoria qualificada de 2/3 parts, de conformitat amb l'article 21.22 dels Estatuts.

Membres del Consell de Govern.