Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 8 de febrer de 2005 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. *

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes. **

3. Modificació de plantilla.

4. Complements retributius del professorat (article 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB) i de Campus Extens.

5. Diploma UOM Eivissa i Formentera i Menorca com a títol propi de la UIB.

6. Diploma d'Integració Europea. Títol de formació bàsica de la UIB (8 crèdits).

7. Diploma d'Assistent en Activitats Turístiques Complementàries. Títol de formació bàsica de la UIB (51 crèdits).

8. Proposta de títol propi de grau de primer cicle en Dret.

9. Programa d'adquisició d'ordinadors portàtils.

10. Informació del Consell de Direcció.

11. Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

c) Llicències d'estudis.

d) Sabàtics.

e) Altres.

12. Precs i preguntes.

Palma, 28 de gener de 2005

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2004 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 8 de febrer de 2005.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.

Membres del Consell de Govern.