Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 8 de maig de 2002 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Taxes per a l'expedició de títols propis.

5. Nova denominació per als títols progressius d'Empresarials.

6. Modificacions dels plans d'estudis d'Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial.

7. Itineraris curriculars d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial.

8. Modificació d'una assignatura del pla d'estudis de Física.

9. Informació del Consell Executiu.

10. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

c) Llicències per estudis.

d) Vènies docents.**

e) Visitants.

f) Proposta de despeses plurianuals.

g) Cursos d'actualització de 2,5 crèdits.

11. Precs i preguntes.

Palma, 2 de maig de 2002

El Vicesecretari general,
Jeroni Reynés

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 21 de març de 2002 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 8 de maig de 2002.

** La documentació corresponent a aquest apartat es troba a la Secretaria General.

Membres de la Junta de Govern.