Convocatoria del Consell de Govern del dia 9 de maig de 2007

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 9 de maig de 2007 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau i de formació bàsica. Diploma universitari en Activitat Física i Hàbitats Saludables. Títol de formació bàsica de la UIB (10,5 crèdits).

4. Complements retributius del professorat dels cossos docents universitaris.

5. Autorització del Consell de Govern per a la creació del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària.

6. Substitució de dos membres de la Comissió de Bioètica: un professor permanent de la UIB que pertanyi a una de les àrees de coneixement jurídiques i un investigador amb experiència en recerca i disseny experimental no clínic.

7. Substitució de dos membres de la Comissió Econòmica: dos professors triats per i entre els del Consell de Govern.

8. Aprovació, si escau, del calendari dels estudis oficials de postgrau per a l'any acadèmic 2007-2008.

9. Informació del Consell de Direcció.

10. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Altres.

11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

12. Precs i preguntes.

Palma, 3 de maig de 2007

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 14 de març de 2007 i a l'acta de la sessió extraordinària del dia 20 d'abril de 2007 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 9 de maig de 2007.

** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.

Nota: A partir de la sessió del dia 9 de maig de 2007 assistiran a les reunions del Consell de Govern els degans i directors de centre, així com els directors de departament i d'institut universitari de recerca que no en formen part, amb veu i sense vot.

Membres del Consell de Govern