Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2006 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Modificació de plantilla.
4. Diploma en Iniciació a la Gestió d'Empreses Financeres. Títol de formació bàsica de la UIB (8,2 crèdits).
5. Assignació d'àrees de coneixement.
6. Proposta de distribució dels representants del grup b) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat.
7. Proposta de reforma de la normativa electoral de la Universitat (disposició addicional segona).
8. Fixació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i escola.
9. Informació del programa Amics i amigues de la UIB.
10. Informació sobre la distribució de responsabilitats i funcions en matèria de prevenció del Pla de prevenció.
11. Informació del Consell de Direcció.
12. Afers de tràmit. a) Col·laboradors honorífics. b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat. c) Llicències d'estudis. d) Sol·licitud de canvi d'àrea de coneixement. e) Augment de càrrega docent. f) Altres.
13. Precs i preguntes.

Palma, 1 de febrer de 2006

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2005 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 9 de febrer de 2006.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >

Membres del Consell de Govern.