Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 7 de novembre de 2017, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. a. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
  b. Escrit AQUIB.
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la desinversió en l’entitat Meteoclim Services, SL.
 4. Aprovació, si escau, de la política de gestió documental de la UIB.
 5. Aprovació, si escau, de la fixació de la composició numèrica –estudiants– de les juntes de facultat i escola.
 6. Conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la participació de les institucions sanitàries en la recerca i la docència dels ensenyaments relacionats amb les Ciències de la Salut.
 7. Torn obert de paraules.
 8. Informació del Consell de Direcció.
 9. Afers de tràmit.
  a. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  b. Llicències d’estudis.
  c. Col·laboradors honorífics.
  d. Altres
 10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 11. Torn obert de paraules.

 

Palma, 31 d’octubre de 2017

La Secretària General,

 

 

 

Antònia Paniza

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2017 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 7 de novembre de 2017.

 

 

Membres del Consell de Govern.