Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 26 de novembre de 2008 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de plans d'estudis de grau (art. 7 de l'Acord normatiu 8343/2008, de 26 de febrer). *

Plan d'estudis aprovats per la CADE

Ciències: - Títol de grau de Bioquímica
Consell Insular d'Eivissa - Títol de grau de Turisme
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno - Títol de grau de Turisme

2. Aprovació, si escau, del curs d'expert universitari en Estadística Aplicada. Títol de postgrau de la UIB (13,2 crèdits). *

Palma, 21 de novembre de 2008

El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària,
Martí X. March

* La documentació corresponent a ambdós punts la podreu consultar a l'adreça que us facilitarem.

Srs. membres del Consell de Govern.