Consell de Govern

Convocatòria extraordinària del Consell de Govern de dia 30 d'octubre de 2008

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 30 d'octubre de 2008 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les propostes de màster i doctorat (art. 22 de l'Acord normatiu 8506/2008, de 25 d'abril).*

2. Aprovació, si escau, dels plans d'estudis de grau de Física i Psicologia (art. 7 de l'Acord normatiu 8343/2008, de 26 de febrer).**

3. Modificació de l'Acord normatiu 6381/2003, de 5 de novembre, pel qual s'aprova la normativa per a la concessió d'ajudes per estades breus de professors convidats.

4. Complements retributius del professorat de Campus Extens.

5. Complements retributius addicionals del PDI de la Universitat.

Palma, 23 d'octubre de 2008

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Els informes corresponents a les propostes de màster i doctorat sense al·legacions, els podreu consultar a l'adreça que us facilitarem, i la documentació completa dels programes està al vostre abast al Centre d'Estudis de Postgrau.

** Els plans d'estudis els podreu consultar a l'adreça que us facilitarem.

 

Membres del Consell de Govern.