Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 19 de febrer de 2008, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si escau, de les propostes de títols de grau i d'adscripció a les branques de coneixement.
  2. Informació del Consell de Direcció.
  3. Comissió que ha de jutjar una plaça de professor ajudant doctor del Departament de Psicologia.

Palma, 14 de febrer de 2008

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

Membres del Consell de Govern