Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2008 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*

2. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

3. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2009 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.**

4. Elecció d'un membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àmbit de Ciències).

5. Aprovació de títols propis de la UIB.

6. Creació de la Comissió per a la Reforma dels Estatuts.

7. Aprovació, si escau, de l'adaptació del contingut de l'article 103 dels Estatuts a les previsions de la Llei orgànica 4/2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

8. Aprovació, si escau, de la modificació de l'Acord normatiu pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB).

9. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual s'aprova la normativa d'espais informàtics comuns per a la docència a la UIB.

10. Modificació de plantilla.

11. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual s'aprova el document que regula el còmput de l'activitat docent del professorat de la UIB.

12. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es determina el nombre de vicedegans i subdirectors d'escola de la UIB.

13. Ajudes per estades breus de professors convidats.

13 bis: Adhesió, si escau, del Consell de Govern als comunicats del Consell d'Universitats (4 de desembre de 2008) i de l'Assemblea General de la CRUE (15 de desembre de 2008) en relació amb la implantació de l'EEES a les universitats.

14. Informació del Consell de Direcció.

15. Afers de tràmit.

    1. Col·laboradors honorífics.
    2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
    3. Llicències d'estudis.
    4. Vènies docents.***
    5. Altres.

16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

17. Precs i preguntes.

Palma, 12 de desembre de 2008

El Secretari General,

Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 13 de novembre de 2008 i a l'acta de la sessió extraordinària del dia 26 de novembre de 2008 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2008.

** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent a aquest punt.

*** La documentació completa es troba dipositada a la Secretaria General a l'abast dels membres del Consell de Govern.

Membres del Consell de Govern.