Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 26 de setembre de 2008

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 26 de setembre de 2008 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Complements retributius addicionals del PDI de la Universitat.

4. Substitució d'un membre de la Comissió de Reclamacions.

5. Substitució d'un membre de la Comissió d'Investigació.

6. Elecció de representants al Patronat de la FuGUIB.

7. Curs d'expert universitari en Plans d'Igualtat i Conciliació, títol propi de postgrau de la UIB.**

8. Normativa pròpia de la UIB sobre estudis de doctorat.

9. Modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

10. Adhesió a la Resolució del Consell d'Universitats del dia 16 de setembre de 2008.***

12. Informació del Consell de Direcció.

13. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Altres.

14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

15. Precs i preguntes.

Palma, 19 de setembre de 2008

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2008 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2008.

** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als punts 7 i 14 de l'ordre del dia.

*** El text d'aquest punt el podeu consultar a l'adreça: http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/eur_21620_es-en.pdf

Membres del Consell de Govern.