Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 24 de juliol de 2008 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).

4. Complements retributius del professorat.

5. Elecció de representants al Patronat de la FUEIB.

6. Substitució de dos membres de la Comissió de Bioètica.

7. Substitució de dos membres de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àrea Humanitats).

8. Elecció dels representants del PDI i del PAS en la Comissió d'Esports de la UIB.

9. Elecció de representants del professorat a les comissions i òrgans següents:

a) Consell Social.

b) Comissió Econòmica.

c) Comissió Electoral.

d) Comissió per al seguiment dels serveis contractats de la Universitat.

e) Comissió de contractació.

10. Títols propis de postgrau.**

11. Modificació del calendari acadèmic.

12. Modificació del Reglament acadèmic.

13. Exempcions i bonificacions en els preus per a l'obtenció del títol propi de la Universitat Oberta per a Majors.

14. Informació dels plans d'estudis de grau.

15. Informació del Consell de Direcció.

16. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

c) Llicències d'estudis.

d) Emèrits.***

e) Sabàtics.

f) Altres.

17. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.****

18. Precs i preguntes.

Palma, 15 de juliol de 2008

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 10 de juny de 2008 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 24 de juliol de 2008.
** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.
*** La documentació corresponent a aquest punt està dipositada a la Secretaria General, a la vostra disposició.
**** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.

Membres del Consell de Govern.