Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 10 de juny de 2008 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Acord normatiu en relació amb el contingut de la disposició addicional segona de la Llei orgànica 4/2007, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

4. Acord normatiu pel qual s'aprova el Reglament sobre la concessió de les medalles d'Or i Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears.

5. Modificació de les hores lectives del pla d'estudis de Direcció Hotelera.

6. Acord normatiu pel qual s'aprova l'ordre de funcions dels diferents cossos i escales del personal funcionari de la UIB.

7. Proposta de modificació del pla d'estudis del Diploma Sènior de la UOM.

8. Ajudes per a estades breus de professors convidats.

9. Informació del Consell de Direcció.

10. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

c) Llicències d'estudis.

d) Emèrits.**

e) Sabàtics.

f) Altres.

11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.***

12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc i convenis en relació amb els títols oficials de postgrau.

13. Precs i preguntes.

Palma, 4 de juny de 2008

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 25 d'abril de 2008 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 10 de juny de 2008.
** La documentació corresponent a aquest punt es troba dipositada a la Secretaria General, a la vostra disposició.
*** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.

Membres del Consell de Govern.