Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 25 d'abril de 2008 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic per al proper any acadèmic 2008-2009.

4. Aprovació, si escau, del calendari dels estudis oficials de postgrau per a l'any acadèmic 2008-2009.

5. Aprovació, si escau, del reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de màsters i doctorat de la UIB.

6. Aprovació, si escau, de la proposta de creació de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC 3 ) com a institut de recerca propi de la UIB.**

7. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS.

8. Modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

9. Elecció de representants del PAS a les comissions i òrgans següents:

a) Comissió Econòmica
b) Comissió Electoral
c) Comissió per al seguiment dels serveis contractats de la Universitat
d) Consell Social

10. Informació del Consell de Direcció.

11. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Sabàtics.
e) Altres.

12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.***

13. Precs i preguntes.

Palma, 18 d'abril de 2008

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 11 de març de 2008 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 25 d'abril de 2008.

** La memòria de sol·licitud de creació de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC 3 ) com a institut de recerca propi de la UIB i els informes corresponents estaran al vostre abast a l'adreça que us indicarem per e-mail.

*** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.

Membres del Consell de Govern.