Consell de Govern

Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 11 de març de 2008

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 11 de març de 2008 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*

2. Modificació de plantilla.

3. Títols propis de postgrau.**

4. Aprovació, si escau, de la fixació de la composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola.

5. Informació de la capacitat docent i la càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2008-2009.

6. Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a l'any acadèmic 2008-2009.

7. Informació del Consell de Direcció.

8. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Altres.

9. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

10. Precs i preguntes.

Palma, 5 de març de 2008

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 6 de febrer i a l'acta extraordinària del dia 19 de febrer de 2008 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 11 de març de 2008.

** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als títols propis de postgrau i als convenis.

 

Membres del Consell de Govern.