Consell de Govern

 

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 2 de febrer de 2011 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les ponderacions a les proves d’accés. Fase específica.

4. Aprovació, si escau, de la proposta d’Acord normatiu pel qual s’aprova el reglament sobre títols propis de postgrau de la UIB.

5. Aprovació, si escau, de la proposta d’Acord normatiu per regular l’accés a estudis oficials de la UIB d’estudiants per canvi d’universitat o de titulació, amb estudis estrangers no homologats i per canvi de seu universitària.

6. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació i nou redactat de l’Acord normatiu que regula la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.

7. Aprovació, si escau, del numerus clausus d’alumnes per estudis per a l’any acadèmic 2011-2012.

8. Eleccions de representants d’estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació i la Comissió Econòmica i al Consell Social.

9. Informació del Consell de Direcció.

10. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d’estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d)Altres.

11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].

12. Precs i preguntes.

 

Palma, 27 de gener de 2011

El Secretari General,

Federico F. Garau

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2010 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 2 de febrer de 2011.

 

Membres del Consell de Govern.