Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 25 de febrer de 2011 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’Acord normatiu de regiment de la Universitat.

4. Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2011-2012.

5. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de modificacions dels plans d’estudis de grau i màster.

6. Eleccions de representants d’estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d’Investigació i la Comissió Econòmica i al Consell Social.

7. Informació del Consell de Direcció.

8. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Sabàtics.
c) Llicències d’estudis.
d) Altres.

9. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].

10. Precs i preguntes.

 

Palma, 18 de febrer de 2011

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 2 de febrer de 2011 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 25 de febrer de 2011.

Membres del Consell de Govern.