Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 12 d’abril de 2011 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Creació de l'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA).

4. Títols propis de postgrau (convocatòria gener 2011).

1. Expert Universitari en Polítiques i Serveis de Joventut: Joventut i Societat. Títol propi de postgrau de la UIB (10,5 crèdits)
2. Especialista Universitari en Direcció i Gestió de Serveis Socials (on line). Títol propi de postgrau de la UIB (21 crèdits)
3. Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de postgrau de la UIB (12,5 crèdits) - Diploma Universitari d'Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol de formació bàsica de la UIB (12,5 crèdits) - Diploma d'Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol de formació bàsica de la UIB (12,5 crèdits)
4. Expert Universitari en Tutoria. Títol propi de postgrau de la UIB (10 crèdits)

5. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

6. Aprovació, si escau, de canvi d’adscripció d’àrea de coneixement de Filologia Grega.

7. Eleccions de representants d'estudiants a la Comissió d'Investigació.

8. Ajudes per estades breus de professors convidats (segon semestre de 2011).

9. Informació del Consell de Direcció.

10. Afers de tràmit. 

   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Sabàtics.
   5. Emèrits.
   6. Altres.

11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i co¡ntractes.

12. Precs i preguntes.

Palma, 6 d’abril de 2011

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 25 de febrer de 2011 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 12 d’abril de 2011.

 

Membres del Consell de Govern.