Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de maig de 2011 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució de l’Associació per a l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears.
 4. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu de 25 de febrer de 2011, pel qual s’aprova el calendari per a l’any acadèmic 2011-2012.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu de 2 de febrer de 2011 pel qual es regula l’accés als estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears d’estudiants per canvi d’universitat o de titulació, amb estudis estrangers no homologats, i per canvi de seu universitària.
 6. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu del dia 17 de juny de 2005 pel qual s'aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (articles 3 i 4).
 7. Elecció d’un representant dels professors pertanyents al Consell de Govern al Consell Social.
 8. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 9. Reedició de títols propis de postgrau: modificacions de denominacions i de nombre de crèdits.
 10. Informació del Consell de Direcció.
 11. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Emèrits.
   5. Sabàtics.
   6. Altres.
 12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 13. Precs i preguntes.

Palma, 13 de maig de 2011

El Secretari General,
Antoni Gili

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 12 d’abril de 2011 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de maig de 2011.

Membres del Consell de Govern.