Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 18 d’octubre de 2011 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.* 
 2. Modificació de plantilla.
 3. Proposta de concessió de la Medalla d’Or al senyor Bartomeu Fiol.
 4. Aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis del grau d’Enginyeria Telemàtica.
 5. Creació de l'empresa de base tecnològica MC3.
 6. Aprovació, si escau, de la distribució numèrica de les juntes de centre.
 7. Complements retributius del professorat.
 8. Màster Universitari en Relacions Euromediterrànies (RELMED).
 9. Informació del Consell de Direcció.
 10. Afers de tràmit. 
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres: Especialista Universitari en Creació, Producció i Distribució de Continguts per a Cinema, TV i Plataformes Interactives. Títol propi de la UIB (21,8 crèdits).
 11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 12. Precs i preguntes.

Palma, 13 d’octubre de 2011

El Secretari General,
Antoni Gili

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 23 de setembre de 2011 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 18 d’octubre de 2011.

 

Membres del Consell de Govern.