Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de desembre a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

4. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2012 i liquidació del pressupost de l'any 2010.

5. Aprovació, si escau, del canvi d'adscripció del grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la Facultat de Ciències a l'Escola Politècnica Superior.

6. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es regula la figura de les entitats col·laboradores.

7. Aprovació, si escau, de la creació de la nova Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.

8. Substitució d'un membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat.

9. Informació del Consell de Direcció.

10. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Altres.

11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].

12. Precs i preguntes.

Palma, 7 de desembre de 2011

El Secretari General,
Antoni Gili

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 d’octubre de 2011 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 22 de novembre de 2011.

Membres del Consell de Govern.