Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 17 de febrer de 2012 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la proposta d’Acord normatiu d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat.
 4. Aprovació, si escau, de les sol·licituds de modificació dels plans d’estudis de grau i màster. Any 2011-12.
 5. Aprovació, si escau, de la suspensió temporal de l’article 20.3 de l’Acord normatiu 9681/2011 (títols propis).
 6. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball.
 7. Eleccions de representants a diverses comissions.
 8. Informació del Consell de Direcció.
 9. Afers de tràmit. 
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.
 10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 11. Precs i preguntes.

 

Palma, 10 de febrer de 2012

El Secretari General,

Antoni Gili

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de desembre de 2011 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de febrer de 2012.

Membres del Consell de Govern.