Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 15 de març de 2012 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Modificació de plantilla.
3. Proposta de nomenament del senyor Carlos Fuentes Macías com a doctor honoris causa.**

4. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Advocacia.
5. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del règim de permanència a la UIB.
6. Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2012-13.
7. Aprovació, si escau, del numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2012-13.
8. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup d) (personal d'administració i serveis) al Claustre de la Universitat.
9. Eleccions de representants a la comissió de reclamacions als concursos d'accés.
10. Informació del Consell de Direcció.
11. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Sabàtics.
e) Altres.

12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis CEP].

Convenis tramitats al Consell de Govern de 15 de març de 2012

2467 CV/P Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears Col·laboració a través de la unitat LADAT d'animació i tecnologies audiovisual
2480 AM Universitat de Cagliari Itàlia Genèric
2483 Addenda Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya Addenda als Annexos de 2011 (ref. 2401), subscripció per a l'any 2012
2484 CV/P Ajuntament de Montuïri Creació del centre universitari de Montuïri
2488 AM Universitat Autònoma de Puebla Mèxic Genèric

13. Precs i preguntes.

Palma, 9 de març de 2012

El Secretari General,
Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 17 de febrer de 2012 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 15 de març de 2012. ** La resta de documentació relativa a aquest punt està dipositada a Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.