Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 14 de maig de 2012 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Proposta de nomenament del senyor Carlos Fuentes Macías com a doctor honoris causa.**
 4. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 10233/2012, de 15 de març, pel qual s’aprova el calendari per a l’any acadèmic 2012-13 (article 3.b).
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 3 de l'Acord normatiu 9919/2011, de 21 de juliol, pel qual es modifica l'Acord normatiu 9094/2008, de 5 de juny, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la Universitat.
 6. Creació de l’empresa de base tecnològica INISLE.
 7. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 8. Aprovació, si escau, de les propostes de títols propis de postgrau de l’any acadèmic 2012-13.
 9. Ajudes per estades breus de professors convidats (segon semestre de 2012).
 10. Informació del Consell de Direcció.
 11. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Emèrits.
   4. Col·laboradors honorífics.
   5. Vènies docents.
   6. Altres.
 12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

Palma, 7 de maig de 2012

El Secretari General,
Antoni Gili

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 15 de març de 2012 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 14 de maig de 2012.
** La resta de la documentació relativa a aquest punt està dipositada a Secretaria General.

 

Membres del Consell de Govern.