Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 8 de juny de 2012 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de la normativa del personal contractat que té finançament a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat de les Illes Balears.
4. Aprovació, si escau, de la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions.
5. Aprovació, si escau, de la normativa d'alumnat col·laborador de la UIB.
6. Aprovació, si escau, de l'acord normatiu pel qual es retarda el procés electoral per elegir els representants dels estudiants al Consell d'Estudiants.
7. Elecció dels representants dels degans, directors d'escola, directors de departament i directors d'instituts universitaris de recerca a la Comissió de Biblioteca.
8. Informació del Consell de Direcció.
9. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Vènies docents.
e) Altres.

10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
11. Precs i preguntes.

Palma, 31 de maig de 2012

El Secretari General,
Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 14 de maig de 2012 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 8 de juny de 2012.

Membres del Consell de Govern.