Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 20 de juliol de 2012 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Modificació de plantilla.
3. Eleccions de representants a la Comissió d'Investigació.
4. Elecció d'un membre del Consell de l'Institut de Ciències de l'Educació.
5. Renovació dels membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
6. Aprovació, si escau, de les modificacions de plans d'estudis.
7. Aprovació, si escau, de la normativa sobre els estudis de màster universitari a la UIB.
8. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
9. Complements retributius del professorat de Campus Extens illes.
10. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
11. Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat.
12. Informació del Consell de Direcció.
13. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Sabàtics.
e) Vènies docents.
f) Altres.

14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

15. Precs i preguntes.

Palma, 13 de juliol de 2012

El Secretari General,
Antoni Gili

*Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 8 de juny de 2012 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 20 de juliol de 2012.

 

Membres del Consell de Govern.