Convocatòria ordinària del Consell de Govern de dia 21 de setembre de 2012

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 21 de setembre de 2012 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts del consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.
4. Proposta de nomenament de la senyora Maria del Mar Bonet com a doctora honoris causa.**
5. Títols propis:

a) Especialista Universitari en Tècniques d'Integració Laboral. Programa Incorpora. Títol propi de postgrau de la UIB (30 crèdits europeus).
b) Expert Universitari en Dret Civil Balear. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus).
c) Expert Universitari en Promoció de la Transferència del Coneixement i la Tecnologia - Promotors Tecnològics de les Illes Balears. Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus).

6. Aprovació, si escau, del títol propi de grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments.
7. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
8. Aprovació, si escau, de la suspensió del pla de jubilació anticipada.
9. Creació de l'empresa de base tecnològica Sciware Systems, SL.
10. Elecció de representants a la Comissió Electoral.
11. Elecció d'un membre de la Comissió Econòmica.
12. Elecció d'un representant al Consell Social.
13. Informació del Consell de Direcció.
14. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Altres.

15. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
16. Precs i preguntes.

Palma, 14 de setembre de 2012

El Secretari General,
Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de juliol de 2012 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 21 de setembre de 2012.
** La documentació relativa a l'expedient de la Sra. M. del Mar Bonet es troba a l'abast dels membres del Consell de Govern a la Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.