Convocatòria

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 15 de febrer de 2013 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*

2. Modificació de plantilla.

3. Fixació del numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2013-14.

4. Eleccions de representants d'estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social.

5. Aprovació, si escau, del programa de Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva.

6. Aprovació, si escau, del Reglament sobre títols propis de grau de la UIB.

7. Aprovació, si escau, de sol·licituds de modificació de títols oficials de grau.

8. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic corresponent a l'any acadèmic 2013-14.

9. Modificació de la normativa sobre reconeixement i transferència en matèria de reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster.

10. Modificació del Reglament acadèmic en matèria de finalització d'estudis mitjançant compensació.

11. Modificació de la denominació del grau d'Enginyeria d'Edificació.

12. Consorci interuniversitari Porta Laurea.

13. Informació del Consell de Direcció.

14. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Altres.

15. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

16. Precs i preguntes.

Palma, 8 de febrer de 2013

El Secretari General,
Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2012 i a l'acta de la sessió extraordinària del dia 30 de gener de 2013 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 15 de febrer de 2013.

Membres del Consell de Govern.