Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 30 d'abril de 2013 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Eleccions dels representants dels estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació, la Comissió Econòmica i el Consell Social.

4. Aprovació, si escau, del títol oficial de grau de Publicitat i Relacions Públiques.

5. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes.

6. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.

7. Aprovació, si escau, de les propostes de títols propis de postgrau de l'any acadèmic 2013-14.

8. Aprovació, si escau, de les propostes de títols propis de grau.

9. Aprovació, si escau, de propostes de dobles titulacions de grau.

10. Creació de l'empresa de base tecnològica Animart Studios.

11. Ajudes per estades breus de professors convidats (segon semestre de 2013).

12. Informació del Consell de Direcció.

13. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Sabàtics.
e) Emèrits.
f) Altres.

14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

15. Precs i preguntes.

Palma, 25 d'abril de 2013

El Secretari General, Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 de març de 2013 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 30 d'abril de 2013.

Membres del Consell de Govern.