Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 18 de desembre de 2013 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2014 i liquidació del pressupost de l’any 2012.
 4. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu pel qual es crea el Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB (CTI@UIB).
 6. Ratificació, si escau, de la creació del Servei Universitari d'Atenció Psicològica (SUAP).
 7. Aprovació, si escau, de la supressió del Centre de Recerca Econòmica UIB - Sa Nostra (CRE UIB - Sa Nostra).
 8. Ratificació de l’elecció dels membres del Comitè d’Ètica d'Experimentació Animal (CEEA).
 9. Creació de l’Institut d’Investigació Sanitària de Mallorca.
 10. Modificació de l'apartat c) del punt 1 de l'annex únic de l’Acord normatiu 9389/2010, de 30 de març, pel qual s’aprova la normativa per a l'accés a la Universitat mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
 11. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 4465/1999, d’11 de maig.
 12. Aprovació, si escau, de títols oficials de postgrau.
 13. Aprovació, si escau, de la fixació de la composició numèrica dels estudiants a les juntes de facultat i escola.
 14. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 15. Complements retributius dels professors de Campus Extens illes.
 16. Informació del Consell de Direcció.
 17. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.
 18. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 19. Precs i preguntes.

Palma, 12 de desembre de 2013

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 5 de novembre 2013 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2013.

Membres del Consell de Govern.