Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 5 de febrer de 2014 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Modificació de l’Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la UIB.
 4. Aprovació, si escau, de l’actualització de la capacitat docent.
 5. Títols oficials de postgrau: Màster Universitari en Enginyeria Informàtica.
 6. Títols propis de postgrau: Expert Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus).
 7. Aprovació, si escau, del curs d’adaptació al grau de Relacions Laborals.
 8. Informació del Consell de Direcció.
 9. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.
 10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 11. Precs i preguntes.

Palma, 29 de gener de 2014

El Secretari General,

Pedro Grimalt

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de desembre 2013 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 5 de febrer de 2014.

NOTA: De conformitat amb la informació del Rector del darrer Consell de Govern, a les 10 hores, a la sala d’actes de Cas Jai, tindrà lloc la presentació del projecte SmartUIB.

Membres del Consell de Govern.