Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de juny de 2015, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació de la modificació de títols oficials:

– Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana
– Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

4. Avals per a estudiants en situació econòmica desfavorable.

5. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es modifica l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2015.

6. Informació del Consell de Direcció.

7. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d’estudis.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Extinció de l'Escola Universitària de Relacions Laborals (centre adscrit).
e) Altres.

8. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

9. Precs i preguntes.

 

Palma, 11 de juny de 2015

 

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de maig de 2015 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2015.

 

Membres del Consell de Govern.