Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 23 de juliol de 2015, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Títols oficials:
  1. Graduat/graduada en Pedagogia.
 4. Estudis propis de la UIB
  1. Expert Universitari en Activitat Física i Esport Adaptat. Títol propi de la UIB (15 ECTS).
  2. Curs d’Actualització Universitària en Anàlisi de Dades. Títol propi de la UIB (12 ECTS).
  3. Màster en Gestió Sanitària. Títol propi de la UIB (68 ECTS).
  4. Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. Títol propi de la UIB (21 ECTS).
 5. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu sobre el procediment d’adaptació dels títols propis regulats per les normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la UIB.
 6. Aprovació, si escau, de la modificació dels paràmetres de ponderació per a la fase específica de la PAU, any acadèmic 2015-16.
 7. Proposta de composició del Consell d’Edició d’Edicions UIB.
 8. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova de transferir les àrees de coneixement d’Estratigrafia i Geodinàmica Externa del Departament de Ciències de la Terra al Departament de Biologia.
 9. Complements retributius del professorat de Campus Extens illes.
 10. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 11. Aprovació, si escau, dels complements retributius addicionals del professorat.
 12. Informació del Consell de Direcció.
 13. Afers de tràmit.
  1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  2. Llicències d’estudis.
  3. Col·laboradors honorífics.
  4. Altres.
 14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 15. Precs i preguntes.

Palma, 16 de juliol de 2015

 

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2015 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015.

 

Membres del Consell de Govern.