Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 18 de setembre de 2015, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 4. Aprovació, si escau, del Reglament del registre electrònic de la UIB.
 5. Aprovació, si escau, de l'Acord normatiu pel qual es canvia el nom de Departament de Ciències de la Terra pel de Departament de Geografia.
 6. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 7. Informació del Consell de Direcció.
 8. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Altres.
 9. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 10. Torn obert de paraules.


Palma, 14 de setembre de 2015

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2015 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 18 de setembre de 2015.

 

Membres del Consell de Govern.