Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 29 d’octubre de 2015, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent: 

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Proposta de nomenament del senyor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa.
 4. Proposta de nomenament del senyor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa.
 5. Proposta al Claustre de nomenament de Síndica de Greuges.
 6. Modificació de la normativa electoral de la Universitat.
 7. Aprovació, si escau, de la distribució numèrica de les juntes de centre.
 8. Elecció d’un membre de la Comissió de Reclamacions.
 9. Supressió de màsters oficials.
 10. Situació a la Fundació Universitat Catalana d’Estiu.
 11. Aprovació, si escau, de nous plans d'estudis:
  - Grau d'Odontologia.
  - Màster Universitari en Investigació Biomèdica.
 12. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula la gestió dels recursos generats procedents d’accions de recerca i innovació amb finançament extern.
 13. Creació de l'empresa de base tecnològica Gedocu IT Consulting, SL.
 14. Estades breus de professors convidats (primer semestre 2016).
 15. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 16. Informació del Consell de Direcció.
 17. Afers de tràmit.
  1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  2. Llicències d’estudis.
  3. Col·laboradors honorífics.
  4. Sol·licitud d’un canvi d’àrea de coneixement del Departament de Filosofia i Treball Social.
  5. Altres.
 18. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 19. Torn obert de paraules.

Palma, 23 d’octubre de 2015

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 de setembre de 2015 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 29 d’octubre de 2015.

 

Membres del Consell de Govern.