Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 17 de desembre de 2015, a les 9 horesen primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent: 

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.* 
 2. Modificació de plantilla.
 3. Complements retributius de Campus Extens.
 4. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.
 5. Aprovació, si escau, del pressupost de 2016 i liquidació del pressupost de l’any 2014.
 6. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2015.
 7. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la UIB.
 8. Aprovació, si escau, d’estudis propis:
 9. – Expert Universitari en Visió Empresarial i Gestió de Projectes d'Innovació. Títol propi de la UIB (26 ECTS).
  – Diploma Universitari de Visió Empresarial i Gestió de Projectes d'Innovació. Títol propi de la UIB (26 ECTS).

 10. Proposta de nomenament del senyor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa.
 11. Proposta de nomenament del senyor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa.
 12. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula la figura d’investigador col·laborador de la UIB.
 13. Denominació d’una plaça del campus amb el nom de Camilo José Cela Trulock.
 14. Informació del Consell de Direcció.
 15. Afers de tràmit.

     

   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Diploma de Revenue Management.
   5. Altres.
 16.  

 17. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 18. Torn obert de paraules.

Palma, 11 de desembre de 2015

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 29 d’octubre de 2015 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2015.

 

Membres del Consell de Govern.