Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 17 de febrer de 2016 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent: 

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Proposta de nomenament del senyor Joan Veny i Clar com a doctor honoris causa.
 4. Proposta de nomenament del senyor Josep Lluís Sureda Carrión com a doctor honoris causa.
 5. Informació de la proposta de nomenament del senyor Anthony Bonner com a doctor honoris causa.
 6. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del règim de permanència a la UIB.
 7. Aprovació, si escau, de l’aixecament de la suspensió del programa de reducció de docència per a més grans de 60 anys (punt 1.6 Acord normatiu 10517/2013, de 30 de gener).
 8. Substitució d’un membre de la Comissió Electoral.
 9. Substitució d’un membre de la Comissió Econòmica.
 10. Aprovació, si escau, de títols propis: Expert Universitari en Gestió de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (24 ECTS).
 11. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es regula la figura d’investigador col·laborador de la UIB.
 12. Aprovació, si escau, de la creació de la Facultat de Medicina.
 13. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2015-16 per circumstàncies personals sobrevingudes.
 14. Aprovació, si escau, del Reglament de l’institut universitari de recerca IAC3.
 15. Informació del Consell de Direcció.
 16. Afers de tràmit. 
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Professors emèrits.
   5. Emèrits propis de la UIB.
   6. Altres.
 17. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 18. Torn obert de paraules.

Palma, 11 de febrer de 2016

 

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 22 de desembre de 2015 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de febrer de 2016.

 

Membres del Consell de Govern.